Lider Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi San. Tic. Ltd. Şti.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

7997
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU
SÖZLEŞME KANUNU
(1)
Kanun Numarası
: 4688
Kabul Tarihi
: 25/6/2001
Yayımlandığı R. Gazete
: Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460
Yayımlandığı Düstur
: Tertip : 5, Cilt : 40
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Ta
nımlar
Amaç
(2)
Madde 1
Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin
korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri
ile
send
ika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve toplu sözleşme
yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli o
ldukları kamu hizmetlerinin
görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisad
î
teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşe
kküller ile bunlara
bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.
Tanımlar
Madde 3
Bu Kanunun uygulanmasında;
a)
(Değişik: 4/4/2012
-
6289/3 md.)
Kamu görevlisi: Bu Kanun kap
samında yer alan kurum ve kuruluşların kadro
veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini,
b) Kamu İşvereni : Kamu görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan ya da olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını,
c) Ka
mu İşveren Vekili : Kamu kurum ve kuruluşlarını temsile ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile
bunların yardımcılarını,
d) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,
_____________________
(1) Bu Kanunun adı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanu
nunun” iken, 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanunun 1 inci
maddesiyle “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “h
er hizmet kolunda yetkili kamu
görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek
toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir” ibaresi “toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esasla
düzenlemektir” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
7998
e) Kurum : Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen,
hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idarî bir bütünlüğe sahip iş
yerlerinden oluşan kuruluşları,
f) Sendika : Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları,
g) Konfederasyon : Değişik hizmet kollarında bu Kanuna tabi
olarak kurulmuş en az beş sendikanın bir araya gelerek
oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluşları,
h)
(Değişik: 4/4/2012
-
6289/3 md.)
Toplu sözleşme: Bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin
mali ve sosyal haklarını belirleme
k üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda
taraflarca imzalanan sözleşmeyi,
ı)
(Değişik: 4/4/2012
-
6289/3 md.)
Toplantı tutanağı: Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda toplu sözleşme
imzalanamaması halinde, tarafların
uzlaştığı ve uzlaşamadığı konuların yer aldığı tutanağı,
j)
(Değişik: 4/4/2012
-
6289/3 md.)
İşyeri sendika temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o
işyerinden seçilen kamu görevlisini,
k)
(Değişik: 4/4/2012
-
6289/3 md.)
Sendika işyeri t
emsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki
her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini,
İfade eder.
Kamu işveren vekilleri bu Kanun bakımından kamu işvereni, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından bağlı tüm
birimler ise asıl işyerinden sayılır. Kamu işvereninin birden fazla işyeri varsa, bu Kanun bakımından bu işyerlerinin tamamı
işyerinden sayılır.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş Esasları ve Organlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları
Kuruluş
Madde 4
Sendikalar hiz
met kolu esasına göre, Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bir hizmet kolundaki
kamu işyerlerinde çalışan kamu görevlileri tarafından kurulur.
Bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya işyeri esasına göre sendika kurulamaz.
Hizmet kolları
Madde 5
Sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları aşağıda belirtilmişti
r :
1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri.
2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri.
3. Sağlık ve sosyal hizmetler.
4. Yerel yönetim hizmetleri.
5. B
asın, yayın ve iletişim hizmetleri.
6. Kültür ve sanat hizmetleri.
7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri.
8. Ulaştırma hizmetleri.
9. Tarım ve ormancılık hizmetleri.
10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri.
11. Diyanet ve vakıf hizmetleri.
(M
ülga ikinci fıkra: 4/4/2012
-
6289/31 md.)
 

İncelediğiniz Sayfa : Mevzuat > Kanunlar > 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu